— Out for a walk
Out for a walk Out for a walk

Lake Nokomis, Minneapolis, MN