— Winter Paul
Winter Paul Winter Paul

Minnehaha Dog Park, Minneapolis, MN